Knowledge
Home > Knowledge > Content
Mushroom distribution
- May 08, 2018 -

Eco-environment: Born on broadleaf trees in winter and spring, gregarious, scattered or solitary.


Distribution areas: Suizhou, Shandong, Henan, Zhejiang, Fujian, Taiwan, Guangdong, Guangxi, Anhui, Hunan, Hubei, Jiangxi, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Shaanxi and Gansu.